Turkey

Air Ambulance Turkey Istanbul 2
Home / Turkey

Air Ambulance Turkey Istanbul 2

Case 5

TRANSPORT REPORT
Name: MMD
DoB: 1948 / F
Tanı: Transient İskemik Atak
Hasta, 2 gün önce, uluslararası bir uçuş sırasında, Türk hava sahasında bayılma ve bilinç 
kaybı yaşamış. Hastaya uçakta CPR uygulanmış (süre bilinmiyor), ancak kardiyak arrest 
durumu, klinik olarak teyit edilememiş. Bunun üzerine uçak rotasından ayrılarak acil iniş 
yapmış ve hasta acilen Üniversite Hastanesine sevk edilmiş. 
Hasta klinik olarak aynı durumda hastaneye getirilmiş. Hastanede Karotis ve Vertebral
doppler, transtorasic ekokardiografi uygulanmış. Hastaya Transiyent İskemik Atak tanısı
konmuş ve Mannitol, LMWH, ASA ve H2 reseptör bloker tedavisi uygulanmış. 
Hasta halen ASA kullanıyor. 
Hasta tedavisine ülkesinde devam etmek için ve yöresel sosyal nedenlerle, kendi isteği ile 
ülkesine dönmek istemiş. 
Hasta planlanan transfer sabahı görüldü. Muayenede; Hasta yorgun. Genel durum orta.
Nörolojik patoloji gözlenmedi; sadece yürüyüş sırasında denge bozukluğu gözleniyor. TA: 
123/80 mmHg, SS: 18/dak, SpO2: %98, GKS: 16 bulundu. Sistemik muayeneler normal
değerlendirildi. 
Hastanın tedavi eden hekimi ile görüşüldü ve yolculuk sırasında beklenebilecek
komplikasyon ihtimalleri tartışıldı. İlave ekipman ihtiyacı olmadığına karar verildi.
Hastanın havalimanına transferi olağan seyretti.
Uçuşun ilk bacağında her hangi bir sorun yaşanmadı. Hastaya paliyatif olarak 2lt/dak O2 
verildi. Vital parametreler normal sınırlarda seyretti.
İstanbul Atatürk Havalimanında; hastanın kişisel ihtiyaçları giderildi ve kişisel hijyen 
sağlandı. Medikal girişimde bulunulmadı. 
Uçuşun ikinci bacağında da problem yaşanmadı ve hastaya tekrar paliyatif O2 desteği 
sağlandı. 
Hedef havalimanında hasta yakınları tarafından karşılandı ve kendi istekleri ve Asistans 
Şirketinin de onayı ile, hasta kendileri tarafından ayarlanan transfer ile hastaneye gönderildi. 
Transfer sırasında, beklenmedik bir sorun ile karşılaşılmadı.

 

Case 6

TRANSPORT REPORT
Name: MMD
DoB: 1948 / F
Diagnosis: Transcient Ischemic Attack
2 days ago, while the patient was on an international flight and fliying at the turkish
airspace, had blacking out and lost consciousness. At the plane CPR to the patient was
performed (length unknown) but cardiac arrest could not be confirmed clinically. Then, the
plane diverted and landed to the local airport and the patient was taken to the University
Hospital at the city.
The patient was arrived to the hospital still semi conscious and uncooperative. Carotid and
Vertebrae doppler USG and Transthoracic Echocardiography were performed. The patient
was diagnosed as Transcient Ischemic Attack and Mannitol, LMWH, ASA and B2 receptor
blockers weregiven as treatment.
The patient was currently on ASA.
As the patient wanted to continue the treatment at home country and due to local soscial
circumstances, the patient disclaimed herself from the hospital.
The patient was seen on the planned transfer morning and at the examination; no
neuropathology was established except a very light balance problem on walking. BP: 123/80
mmHg, RR: 18/min, SpO2: 98%, GCS: 16 found. Systemical examinations were normal.
Treating doctor was also contacted and the posibilities of any complications were
discussed. It was decided that no additional equipment than present were necessary.
Patient’s transfer to airport was normal and no problem was developed.
At the first leg of the flight, no problem was developed. 2lt/min O2 support for preventive
reasonswere given to the patient. Vital parameters werre within normal limits.
At the İstanbul Atatürk Airport, personal needs of the patient were done and personal care 
and hygen were performed.
At the second leg of the flight, no problem was developed as well. Vital parameters were 
within normal limits. 2lt/min O2 support for preventive reasonswere given to the patient.
At arrival, the patient was met with her relatives. On their own preference and with the
confirmation of the assistance company, the patient was transferred to hospital with the
transport they organized.
During the transfer, no problem was developed.

 

Case 7

TRANSPORT REPORT
Name: LM
Age: 35 yo
Nationality: Phillipines
Hasta LM Kocaeli / X Devlet hastanesi, Göğüs Cerahisi servisinde XX tarihinde, saat 
10:45’de görüldü.
Sağ göğüste ani başlayan şiddetli ağrısı olduğu, acil ambulans ile hastaneye sevkedildiği
öğrenildi. 
Teadavisinin dokuzuncu gününde idi. Hastaneye yattığında sağ akciğerde Spontan Total 
Pnömotoraks tanısı almıştı. 
Tedavi olarak; Sağ tüp torakostomi uygulanmıştı. 9 gün süreyle tedavi görmüş ve takip 
edilmiş ancak, akciğer expansiyonu gelişmiş olmasına rağmen, tüpten hava kaçağı devam
etmekteydi.
Hasta havalimanına transfer edilmeden önce, hastanede değerlendirildi. TA: 115/75 
mmHg, N: 72/dak, SpO2: %93 bulundu. Kardiyak patoloji tesbit edilmedi. Akciğer 
oskültasyonunda; solunum sesleri solda normaldi ve ek ses yoktu. Sağ akciğerde; solunum
sesleri mevcut olmasına karşın, yer yer derinden ve azalmış olarak tesbit edildi. 
Hastanın kapalı sualtı drenajı Heimlich valvi ile değiştirildi. Hastanın derin expirium ve 
öksürmesi sırasında, tüpten hava kaçağı mevcut idi. Son grafilerinde, akciğer expanse idi. 
Hasta kendi isteği ile ülkesinde tedavi olmak istediğinden, kendi feragati ile hastaneden 
taburcu edilmiş ve kendisine, son muayene ve grafi bulgularına göre, sorun olması
durumunda tüp sistemine müdahale edebilecek bir medikal eskort refakatinde uçuş belgesi
verilmişti. 
Yedek tüp, heimlich valvi ve birkaç hava torbası ile müdahale seti de temin edilerek, saat 
13:00’de hastanın transferine başlandı. 
Ambulan saat 15:00’de İstanbul Atatürk havalimanına ulaştı ve doğrudan havalimanı 
kliniğine alındı. Değerlendirmede, hastanın durumunda her hangi yeni bir durum tesbit
edilmedi ve uçak check-in işlemleri tamamlandı.
Uçuşun ilk bacağında (IST-AMS) uçak içinde saat 16:45’de SpO2: 94 % idi ve hastanın 
durumu iyi idi. 17:30’da uçak havalandıktan sonra, hasta hafif bir göğüs ağrısında yakındı ve
SpO2 % 89 idi. Bunun üzerine 2lt/dak oksijen desteği uygulandı. Saat 18:00’de SpO2 % 95 
idi. Hasta oksijen desteğinden sonra kendini daha iyi hissetti ve her 25 dakikada bir 5 dakika
aralıklarla uygulanan kesintisiz 1,6lt/dak oksijen desteği ile SpO’ % 93 ila 98 arasında stabil
kaldı. Tüm uçuş boyunca hasta stabil idi ve inişten önce lokal saat ile 19:00’da, güvenlik
nedeniyle oksijen desteği sonlandırıldı.
Amsterdam havalimanında, hastanın tüm muayene bulguları, tüpteki hava sızıntısı dışında 
normal idi. SpO2, normal oda havasında % 96 ila 98 arasında stabil idi.
Tai Pei ara duraklı Amsterdam – Manila uçuşu sırasında hastanın durumu stabil idi ve 
SpO2 % 93 ila 98 arasında stabil idi. Uçuş sırasında hastaya 10 dakikalık aralıklarla 20
dakikalık seanslarda 1,6lt/dak akımda oksijen desteği sağlandı. 
Tai Pei durağında, kurallar gereği uçaktan inildi, ancak bu sırada hastanın durumu stabil 
idi.
Manila havalimanında acenta temsilcisi Mr X ve medikal ekibi ile mevcut bulunan X 
hastanesi ambulansı tarafından karşılandık. Hasta ambulans ile hastaneye sevk edildi ve
cerrahi servisine yatırıldı. Tüm medikal dökümanlar ve 2 adet grafi (Türkiye’deki hastanede 
çekilmiş ilk grafi ile son grafiler), nöbetçi cerraha teslim edildi. 
Hastanedki resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından, acentacı Mr X beni otelime kadar 
getirdi.

 

Case 8

TRANSPORT REPORT 
Patient LM was contacted at Kocaeli / İzmit SEKA State Hospital, Thorasic Surgery Department at 10:45 on XX. He had sudden severe pain at the right chest with severe shortness of breathing. Emergency ambulance was called out and he was taken to hospital. 
He was on his 9th day of treatment. On his admission to hospital, he was diagnosed as Spontaneous Total Pneumorax of the right lung. 
As treatment; Right Tube Thoracostomy was performed. He was treated and observed for 9 days but, although the total lung expansion developed, the air leakage from the tube continued. 
The patient was first assested at the hospital before his transfer to Airport. BP: 115/75 mmHg, P: 72/min, SpO2: 93. No pathological cardiologic findings. On lung oscultation; respiratory sounds at left was normal without additional sounds. On the right lung; the sounds were deeper and decreased occasionally but positive. 
The patient’s water drainage system was changed with Heimlich valve. There was air escape from the tube on patient’s deep expirium or coughing. On the latest x-rays, the lung expansion could be seemed. 
As the patient wanted to be discharged from the hospital himself and disclaimed himself from the hospital, he was given a Fit to Fly certificate. A Fit to Fly certificate was written down, regarding on the examination findings and last x-rays, with a medical escort who is capable of correcting the system in case of any troubles. 
With the reserve supplement of a tube, an Heimlich valve and some air bags, and intervention kits, the patient’s transfer from the Hospital started at 13:00. 
Ambulance arrived at the İstanbul Atatürk Airport at 15:00 and the patient was directly taken to Airport Clinic. On the assesment, there was no additional finding on patient’s condition and the check-in procedures were completed. 
At the plane during the first leg of the flight (IST-AMS) at 16:45; SpO2: 94 and the patient was fine. After take off at 17:30, the patient complained of a mild chest pain and his SpO2 was 89. Oxygen support was applied 2 L/min. At 18:00 the SpO2 was 95. the patient felt better with oxygen support and as his SpO2 was stable between 93 and 98 with oxygen flow at 1.6 L/min, he was continuously given oxygen with 5 minutes break at every 25 minutes. All 
through the flight he was stable and before landing, his oxygen was stopped at 19:00 local) due to safety protocol. 
At Amsterdam Airport, he was examined and his findings were normal except the air escape from the tube and SpO2 was stable between 96 and 98. 
At the Amsterdam – Manila flight with a stop over in Tai Pei, the patient’s condition was stable and SpO2 was stable between 93 to 98. He was given oxygen continuously with a 10 minutes break following a 20 minutes oxygen with a flow of 1.6 L/min. 
At Tai Pei also, we had to leave the airplane but the patient’s condition was stable. 
At Manila Airport, we were met by company agent Mr X and an Ambulance from Manila X Hospital with a medical team. The patient was transferred to Hospital by Ambulance and admitted to Surgery Ward. All the medical documents and 2 x-rays (one is the first an done is the last taken at the hospital in Turkey) were handed over to the surgeon on duty. 
After hospital formalities were completed, the agent Mr X took me to hotel. 


Contact us

Request a Quote

Contact Us

Call Us
Admin
+1 412 567 2211
whhatsapp icon